Ενδυνάμωση των μεταναστών σε εδαφικό επίπεδο

Το “My JMDI Toolbox” προσφέρει ένα ευέλικτο και περιεκτικό εργαλείο για τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς (τοπικές αρχές, κοινωνία των πολιτών, ενώσεις μεταναστών, ακαδημαϊκό χώρο, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.) για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης στον τοπικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν καλύτερα την ανάπτυξη δυνατότητες μετανάστευσης. Τα περιεχόμενα της Εργαλειοθήκης σχεδιάστηκαν ως άμεση […]